Pracownicze Plany Kapitałowe – Obowiązki i odpowiedzialność pracodawców

Obowiązki pracodawcy:

  • Prawidłowe i terminowe naliczanie oraz przekazywanie wpłat do PPK do wybranej instytucji finansowej (za pośrednictwem agenta transferowego).
  • Przechowywanie dokumentacji PPK (zawarcie, gromadzenie i archiwizowanie umów oraz deklaracji pracowników).
  • Ponowne zapisanie pracownika do PPK (co 4 lata i na wniosek pracownika).
  • Pilnowanie terminu ponownego podjęcia wpłat za danego uczestnika do PPK.
  • Terminowe przekazywanie uczestnikom raz podmiotowi zarządzającemu określonych informacji związanych z prowadzonym PPK.
  • Realizacja bądź umożliwienie realizacji dyspozycji składanych przez uczestników PPK.9.

Odpowiedzialność pracodawców i ich reprezentantów:

  • Grzywna w przypadku braku terminowego zawarcia umowy o zarządzanie PPK – do wysokości do 1,5 % funduszu wynagrodzeń za pełen rok obrotowy.
  • Grzywna od 1.000 do 1.000.000 zł m.in. za brak dokonywania wpłat, brak prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
  • Roszczenia cywilnoprawne osób zatrudnionych przeciwko pracodawcy niedokonującemu wymaganych wpłat – możliwość dochodzenia nie tylko wartości nominalnej wpłat, ale także utraconych korzyści.
  • Odpowiedzialność karna za nakłanianie pracowników do rezygnacji z udziału w PPK – grzywna do 1,5 % funduszu wynagrodzeń za pełny rok obrotowy.

Generator kompensat z P4 sp. z o.o.

W dobie rozliczeń bezgotówkowych jednym z bardzo dobrych sposobów i ułatwiających pracę są kompensaty. Pozwalają na dokonanie rozliczeń należności oraz zobowiązań, bez konieczności użycia płynnych środków płatniczych.

Jak szybko przygotować i złożyć sprawozdanie finansowe za 2020 rok?

Ministerstwo Finansów wydłużyło termin związany między innymi ze sporządzeniem oraz zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych za 2020 rok. Obecnie dla jednostek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 r., ostateczny termin zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., oraz podpisania sprawozdania trwa do 30 czerwca 2021 r.

Analiza wpływu Polskiego Ładu na wynagrodzenia netto w 2022 roku z Comarch BI Point

Jak Polski Ład wpłynie na wynagrodzenia w 2022 roku? To pytanie zadawało wiele osób od początku roku. Niektórzy już otrzymali odpowiedź. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, zespół specjalistów Comarch przygotował dashboardy (kokpity menadżerskie) prezentujące, w jaki sposób Polski Ład wpłynie na wynagrodzenia netto poszczególnych pracowników. Analizy dostępne są w ramach narzędzia Comarch BI Point. W poniższym artykule zostały opisane najnowsze funkcjonalności analityczne.

Sieć Otwartych Innowacji, czyli projekt dofinansowań na innowacyjne systemy dla firm

Sieć Otwartych Innowacji to projekt unijny dedykowany dla polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP, który wspiera innowacyjny rozwój technologii. Oznacza to, że możesz otrzymać nawet do 70% zwrotu kosztów wynikających z zainwestowania w innowacyjne rozwiązania np. system Comarch ERP XL w połączeniu z IPOsystem.