Strona główna > O firmie > Wsparcie UE

 

Wsparcie UE

Projekt współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej.

Firma CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. otrzymała wsparcie finansowe dla Projektu „Poprawa produktywności firmy CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. w wyniku zakupu usługi doradczej z zakresu wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych”. Realizowany projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu:

„Poprawa produktywności firmy CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. w wyniku zakupu usługi doradczej z zakresu wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych”

Numer projektu:

RPMP.03.04.05-12-0193/17

Cel projektu:

Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup usługi doradczej z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych przez firmę CDN-Partner. Zidentyfikowane potrzeby rozwojowe sprowadzają się do:

  • Pozyskania koncepcji narzędzi informatycznych pozwalających na automatyzację wprowadzania danych z dokumentów papierowych i ich obrazów w urządzeniach mobilnych.
  • Pozyskania koncepcji narzędzi informatycznych pozwalających na automatyzację emisji dokumentów sprzedaży na podstawie zdefiniowanych parametrów i w ustalonym reżimie czasowym.
  • Rozpoznania rynku niezbędnych do realizacji powyższych narzędzi komponentów, warunków licencyjnych, serwisowych i handlowych.
  • Rozpoznania rynku w zakresie potencjalnych kooperantów niezbędnych do realizacji projektu, uzupełniających kompetencje firmy CDN-Partner.
  • Zaprojektowania i implementacji rozwiązań, przeprowadzenia testów funkcjonalnych i wydajnościowych.
  • Pilotażowego wdrożenia narzędzi w firmie CDN-Partner oraz w wybranych 2 biurach rachunkowych.
  • Komercjalizacji rozwiązań i włączenia ich do własnej oferty. Podstawą do podjęcia decyzji co do wyboru rozwiązania zapewniającego zapewnienia niezbędnych narzędzi informatycznych, powinno być opracowanie założeń i projektów rozwiązań, dlatego firma CDN-Partner przewiduje pozyskanie usług doradczych, na które składać się będą:
  1. Opracowanie koncepcji narzędzi informatycznych współpracujących z systemami Comarch ERP, przeznaczonych do automatyzacji poszczególnych procesów,
  2. Opracowanie projektów logicznego i technicznego narzędzi do automatyzacji wprowadzania danych z dokumentów papierowych i ich cyfrowych obrazów oraz do automatyzacji emisji dokumentów handlowych i pokrewnych,
  3. Opracowanie projektu integracji tych narzędzi z systemami Comarch ERP.

Wartość projektu:

27 675, 00 zł

Wysokość wkładu UE:

19 980,00 zł

Dowiedz się więcej:

Strona Unii Europejskiej

Strona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka