Strona główna > Oferta > Inne > Bezpieczny podpis elektroniczny

 

Bezpieczny podpis elektroniczny

Podpis kwalifikowany to bezpieczny podpis elektroniczny. Zwany jest również e-podpisem. Służy do podpisywania dokumentów w formie elektronicznej i jest odpowiednikiem tradycyjnego podpisu. Pozwala na załatwienie wszystkich formalności urzędowych online np. ZUS, US, JPK, założenie firmy lub wysłanie sprawozdania finansowego do KRS. 

Jesteśmy Autoryzowanym Punktem Potwierdzania Tożsamości CERTUM PCC. Oferujemy nowe zestawy do podpisu elektronicznego CERTUM oraz odnowienia certyfikatów. Wraz z certyfikatami kwalifikowanymi oferujemy również usługi takie jak: potwierdzenie tożsamości, pomoc w odnowieniu certyfikatu. Obsługujemy ścieżkę PaperLess, EKSPRES – wydajemy certyfikaty w ciągu 24h. 

Dlaczego warto zainwestować w e-podpis?

Dlaczego warto zainwestować w e-podpis

 • Zaoszczędzisz cenny czas i podpiszesz elektroniczne dokumenty, które będą miały moc prawną.
 • e-Podpis jest automatycznie rozpoznawany w oprogramowaniu Adobe (w fakturach, umowach w PDF, które podpisujesz).
 • Otrzymasz 5000 kwalifikowanych znaczników czasu miesięcznie.
 • Odnowienie wykonasz szybko, przez Internet, bez wychodzenia z domu. 
 • Usługa jest gotowa do aktywacji zaraz po zamówieniu (nie czekasz na przesyłkę).

Zastosowanie podpisu kwalifikowanego umożliwia:

 • Kontakt drogą elektroniczną z ZUS-em, podpisanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisanie deklaracji.
 • Składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRS-u.
 • Składanie e-deklaracji podatkowych.
 • Składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).
 • Podpisywanie raportów do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej).
 • Korespondencję z urzędami administracji publicznej.
 • Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.
 • Podpisywanie faktur elektronicznych.
 • Uwierzytelnianie transakcji w Banku.

Oferujemy:

 • Certyfikat kwalifikowany CERTUM na 1 rok, 2 lata lub 3 lata, z czytnikiem lub bez czytnika.
 • Wymianę karty, kolejny certyfikat na kartę, przeniesienie certyfikatu do CERTUM.
 • Odnowienie certyfikatu CERTUM, przedłużenie jego ważności o kolejny 1 rok, 2 lub 3 lata.
 • Przygotowujemy pełną dokumentację konieczną do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego, zarówno uniwersalnego jak i z dodatkowymi danymi.
 • Poświadczamy tożsamość osób ubiegających się o certyfikat.
 • Przeprowadzamy również proces certyfikacji w trybie ścieżki ekspresowej, dzięki której certyfikat można uzyskać w ciągu 24 godzin.

Jak przebiega proces wydania certyfikatu oraz jakie dokumenty są konieczne?

 

 

ZAMÓW KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY:

Wybierz: *

* Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej):

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

3 + 7 =