PPK w małej i średniej firmie — pytania i odpowiedzi

Gorący okres wdrożeń PPK sprawia, że pojawia się wiele pytań związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz aplikacją Comarch PPK. Poniżej niektóre z nich wraz z odpowiedziami.

1). Czy firma zatrudniająca poniżej 10 osób, też musi wdrożyć PPK? 

Odpowiedź: Tak, w ramach IV etapuktóry przypada na 01.01.2021 rok. 

2). Jeśli umowa o zarządzanie została zawarta we wrześniu, a lista pracowników przystępujących zostanie przesłana z początkiem listopada, to składki potrącam w listopadowym wynagrodzeniu? 

Odpowiedź: Wpłaty do PPK naliczamy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie.

3). Czy aplikacja Comarch PPK jest konieczna, jeśli pracujemy w programie Comarch Optima Kadry i Płace? Czy będzie on posiadał rozszerzenieczy należy mieć dodatkowo aplikację PPK? 

Odpowiedź: Aplikacja Comarch PPK nie jest obowiązkowa do obsługi samego PPK, ale w znacznym stopniu automatyzuje wszystkie procesy związane z PPK (dane uczestników, składki, korekty składek, deklaracje uczestników, zlecenia wypłat transferowych).

4). Czy przystępując do PPK od 1.01.2021 stan zatrudnienia przyjmujemy z 31.12.2020? 

Odpowiedź: Jeśli pracodawca nie przystąpił do PPK w żadnym wcześniejszym etapie z uwagi na liczbę zatrudnianych pracowników to do PPK przystępuje od 1.01.2021, gdyż w tym etapie przystępują wszystkie pozostałe firmy (informacja ze strony mojeppk.pl: 1 stycznia 2021 IV etap wprowadzenia PPK — pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

5). Pracownik, który został zatrudniony z dniem 30.09.2020, wykazuje chęć przystąpienia do PPK. Umowę o zarządzanie podpisaliśmy 05.10.2020, kiedy mogę potrącić mu pierwszą składkę? 

Odpowiedź: Pracownik zatrudniony 30.09.2020 może przystąpić do PPK dopiero po przepracowaniu u Państwa 3 miesięcy (do stażu wliczamy także poprzednie zatrudnienie w Państwa, które były w okresie 12 miesięcy). Wpłaty naliczamy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie w jego imieniu.

6). Posiadamy dwa stanowiska programu Optima (jeden w kadrach i jeden w płacach). Czy wystarczy zakup jednej aplikacji?

Odpowiedź: W zakupie aplikacji ważna jest jedynie ilość pracowników. 

7).  Od którego miesiąca jest obowiązek naliczania składek i odprowadzenia do funduszy?

Odpowiedź: Wpłaty pobieramy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie i przekazujemy do instytucji do 15 dnia miesiąca kolejnego po pobraniu. 

8). Czy jeżeli w firmie nikt z pracowników nie wyrazi chęci uczestniczenia w PPK, to czy firma musi podpisać umowę o prowadzenie (umowa o zarządzanie jest już podpisana)?

Odpowiedź: Do umowy o prowadzenie PPK należy złączyć listę uczestników PPK, zatem jeśli w danej firmie nikt nie przystępuje, wtedy nie trzeba zawierać umowy o prowadzenie PPK.

9). Czy pracownik składa oświadczenie, że chce przystąpić do PPK i robi to dopiero po wyborze instytucji finansowej? 

Odpowiedź: PPK obejmuje automatycznie wszystkich pracowników w wieku 18-55 lat. Pracownicy, którzy nie chcą być objęci programem, muszą złożyć rezygnację.

10). Kto może nie podpisywać umów z firmami o zarządzaniu? 

Odpowiedź: PPK nie muszą wprowadzać:

  1. Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.
  2. Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).
  3. Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.
  4. Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

11). Czy członkowie Rady Nadzorczej podlegają obowiązkowo PPK? 

Odpowiedź: Tak, jeśli otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie i podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

12). Do kiedy trzeba podpisać umowę z wybraną placówką? 

Odpowiedź: Do 27.10.20 trzeba podpisać umowę o zarządzanie z wybranym TFI. 

13). Jeśli chodzi o podmioty zatrudniające poniżej 20 pracowników, to obowiązek stosowania jest od 1 stycznia 2021, a do kiedy jest zawarcie umowy o zarządzenie PPK?

Odpowiedź: Umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r., umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

14). Czy jeśli ktoś jest w PPK i kończy 55 lat, to automatycznie zostaje wykreślony?

Odpowiedź: Nie, nadal jest w PPK.

15). Czy pracodawca może indywidualnie wybrać komu ile % będzie przekazywał? 

Odpowiedź: Tak, pracodawca może ustalić dodatkowe wpłaty indywidualnie dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników. 

16). W jakiej wysokości w składkach partycypuje Państwo?

Odpowiedź: Państwo finansuje pracownikowi wpłatę powitalną 250 zł i dopłatę roczną 240 zł.

17). W jakim celu podpisuje się umowę o zarządzanie, skoro wszystkie osoby zrezygnowały?

Odpowiedź: Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, nawet jeśli pracownik początkowo zrezygnował, może w dowolnym momencie chcieć przystąpić do PPK, dlatego należy taką umowę podpisać.

18). Czy każdy pracownik decyduje indywidualnie o wysokości % swojej dodatkowej składki?

Odpowiedź: Tak.

19). Jeśli połowa pracowników chce wdrożyć system PPK, a połowa jest przeciwna. Co trzeba wtedy zrobić? 

Odpowiedź: Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Zatem umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć tylko w imieniu zatrudnionych, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji.

20). Kto decyduje o % przekazywanym do PPK?

Odpowiedź: Składki zarówno pracownika, jak i pracodawcy dzielą się na te obowiązkowe i dodatkowe. Pracownika obowiązkowa to 2%, dodatkowa — kolejne 2% (decyduje pracownik), pracodawcy obowiązkowa to 1,5%, dodatkowa 2,5% (decyduje pracodawca).

21). Czy właściciel małej firmy podlega obowiązkowi PPK? 

Odpowiedź: Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest traktowana jako zatrudniony w świetle ustawy o PPK i nie przystępuje do PPK.

22). Jak liczone  umowy o dzieło? 

OdpowiedźPracowników wykonujących umowę o dzieło nie zaliczamy do zatrudnionych i nie przystępują do PPK.

23).  Do kiedy należy podpisać umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK dla firmy zatrudniającej 15 osób? 

OdpowiedźObecnie podana data IV etapu dla firm poniżej 20 zatrudnionych to 1.01.2021.

24). Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3000,00 zł brutto miesięcznie. W firmie pracodawca pokrywa składkę na ubezpieczenie PZU, która w tym momencie podlega składkom ZUS. Czy kwota PPK jest naliczana od kwoty 3000,00 zł czy 3050,00 zł.

Odpowiedź: Podstawę składek na PPK stanowi wynagrodzenie, od którego naliczamy składki na ubezpieczenie społeczne, więc kwotę PZU także należy uwzględnić.

25). W jaki sposób ustalić stan zatrudnienia? Czy to są tylko etaty, czy zlecenia również, a jeśli tak to, jakim ubezpieczeniom muszą podlegać, aby się kwalifikowali?

Odpowiedź:W celu określenia, jaka licencja będzie wymagana do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych, należy zsumować liczbę pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osoby posiadające trwające umowy cywilnoprawne na dzień logowania do aplikacji. Jako pracownika w aplikacji rozumie się osobę, która na dzień logowania do aplikacji jest zatrudniona na etat lub posiada trwającą w dniu logowania umowę cywilnoprawną.

26). Czy w cenie zakupu aplikacji Comarch PPK zawarte jest szkolenie z obsługi? 

Odpowiedź: Nie, koszt zakupu nie przewiduje szkolenianatomiast udostępniamy nieodpłatnie szereg materiałów pomocniczychktóre pomogą zapoznać się z aplikacją.

27).  Czy wszystkie dane trzeba uzupełnić zw dodatkowej aplikacji, czy wystarczy w podstawowym programie Comarch?Czy wszystkich trzeba u pracowników uzupełnić dane w aplikacji dodatkowej i czy z tej aplikacji dodatkowej trzeba podpisać umowę o prowadzenie? 

Odpowiedź: Aplikacja może współpracować z dowolnym programem HR firmy Comarch — wtedy dane przenoszą się automatycznie z programuMoże też pracować niezależnie — dane wtedy można wprowadzać ręcznie,za pośrednictwem pliku Excel lub można stworzyć integrację z dowolnym programem HR dowolnego producenta przy wykorzystaniu mechanizmu API.

28). Mam małą firmę i PPK od 01.01.2021. Umowa o zarządzanie zawarta np. w marcu. Czy umowa o prowadzenie może być dopiero do 10.05, czy w miesiącu kolejnym po umowie i zarządzanie? 

Odpowiedź: Umowa o prowadzenie PPK musi być zawarta najpóźniej do 10.05.2021, czyli można  zawrzeć 10.05.2021.

29). Gdzie można znaleźć listę instytucji finansowych? 

OdpowiedźListę instytucji finansowych można znaleźć na stronie mojeppk.pl

30). Czy można u Państwa szybko kupić aplikacje Comarch PPK?

Odpowiedź: Tak, różne wersje aplikacji Comarch PPK są dostępne w naszym sklepie internetowym: tutaj.

31). Co z osobami na zasiłku macierzyński lub urlopie wychowawczym? 

Odpowiedź: Osoby te są traktowane jako osoby zatrudnione, zatem zawierane  umowy o prowadzenie PPK, natomiast ponieważ przebywają na zasiłku, to od zasiłku nie  pobierane składki.

32). Czy automatyczne przystąpienie do PPK dotyczy również obcokrajowców?

Odpowiedź: Jeśli podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu to tak.

33). Czy wybranie instytucji zarządzającej jest obowiązkowe? Czy księgowa może być osobą zarządzającą PPK, czy jest jakaś lista zamknięta instytucji do tego upoważnionych?

Odpowiedź: Wybranie TFI jest obowiązkowe.

34). Czy aplikacja Comarch PPK obsługuje wiele firm np. dla potrzeb biur rachunkowych? 

Odpowiedź: Tak, aplikacja obsługuje program dla biur rachunkowych oraz wersję PP. Do licencjonowania bierzemy pod uwagę ilość pracowników z największej bazy.

35). Jeżeli posiadam Comarch ERP Optima czy muszę zaopatrzyć się w jakąś dodatkową aplikację do pelnej obsługi PPK?

Odpowiedź: Tak, aby mieć możliwość przesyłania wszystkich niezbędnych informacji do wybranej instytucji finansowej należy dokupić aplikację Comarch PPK.

 36). Czy aplikacja Comarch PPK będzie zintegrowana z Optimą?

Odpowiedź: Aplikacja Comarch PPK jest w pełni zintegrowana z Comarch ERP Optima.

Zarządzaj małą firmą z programem Comarch ERP XT – pytania i odpowiedzi

Program dla małych firm Comarch ERP XT jest bardzo intuicyjny oraz prosty w obsłudze. Dzięki niemu wystawisz szybko faktury między innymi przez aplikację mobilną. Jest to również proste narzędzie do sprzedaży w Internecie.

Generator kompensat z P4 sp. z o.o.

W dobie rozliczeń bezgotówkowych jednym z bardzo dobrych sposobów i ułatwiających pracę są kompensaty. Pozwalają na dokonanie rozliczeń należności oraz zobowiązań, bez konieczności użycia płynnych środków płatniczych.

Uruchomienie procedury VAT e-Commerce w Comarch ERP Optima i e-Sklep

Od 1 lipca 2021 weszły w życie nowe przepisy. Pakiet zmian VAT e-commerce nałożył na platformy e-handlu obowiązek rozliczenia VAT z tytułu sprzedaży towarów konsumentom w Unii Europejskiej.

Program do optycznego rozpoznawania znaków Comarch OCR przetworzył już ponad 10 milionów dokumentów!

Dziennie dokonywanych jest ponad milion transakcji, a każda z nich zostawia ślad w formie dokumentów księgowych. Większość dokumentów trafia do informatycznych systemów księgowych. Kiedyś dane były wprowadzane ręcznie, co zajmowało dużo czasu. Teraz używana jest technologia optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która odczytuje np. dane znajdujące się na fakturach, dzięki czemu proces księgowania jest znacznie szybszy i przyjemniejszy.