Opcje wymiany systemu Comarch ERP Klasyka na nowszy i lepszy system dostosowany do potrzeb Twojej firmy

Oprogramowanie Comarch ERP Klasyka przestanie być wspierane wraz z dniem 31 grudnia 2019 roku oraz nie będzie można już kupić tej usługi. Ponadto w 2019 roku nie będą pojawiały się upgrade systemu Comarch ERP Klasyka.

Programy wchodzące w skład pakietu Comarch Klasyka np. FPP są markowymi systemami informatycznymi służącymi do obsługi firm, działają w środowisku MS-DOS oraz są ciągle rozwijane i aktualizowane od ponad 20 lat. Klienci korzystający z systemu Comarch ERP Klasyka chwalą jego szybkość, stabilność oraz bezbłędność. Warto wspomnieć, że ponad 45 000 Klientów z całej Polski uważa Comarch ERP Klasyka jako najlepszy, a także najpopularniejszy system dla przedsiębiorców, jaki kiedykolwiek pojawił się na rynku.

Możesz skorzystać z oferty zaktualizowania systemu Comarch ERP Klasyka do najnowszej wersji lub zdecydować się na migrację na inne systemy Comarch ERP działające w obszarze środowiska Windows. Każda firma może znaleźć rozwiązanie idealnie dostosowane do jej potrzeb oraz możliwości. Systemy Comarch ERP do których można dokonać migracji, są zaprojektowane w oparciu o najnowsze technologie, działają zgodnie z obowiązującym prawem i normami oraz są przygotowane na nadchodzące zmiany prawne. Migracja systemu jest szansą na unowocześnienie firmy oraz oszczędność kosztów.

Jaki system Comarch ERP wybrać?

Specjalnie dla biur rachunkowych polecamy system Comarch ERP Optima, który pozytywnie wpłynie na rozwój współpracy z ich Klientami. Dla firm handlowych (małych albo średnich), również rekomendujemy system Comarch ERP Optima, który pozwoli na szybki dostęp do informacji i analiz oraz zapewni bezpieczeństwo danych. Natomiast firmom produkcyjnym/handlowym (średnim lub dużym) polecamy migracje na innowacyjne systemy Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum.

Sprawdź opcje migracji oraz rabaty na poszczególne systemy:

W celu dokonania migracji wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń pod numer 12 636 42 43.

Wybierz na jaki system chcesz dokonać migracji?: *

Czy chcesz wziąć udział w szkoleniach z zakresu obsługi wybranego systemu?: *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zdrowa 24. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

3 + 2 =