Strona główna > Cennik > Promocje > Migracje między systemami Comarch

 

Migracje między systemami Comarch

Użytkownicy oprogramowania Comarch ERP Klasyka i Comarch ERP Optima, wybierając do dalszej pracy inne systemy ERP Comarch, w tym Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum otrzymują atrakcyjne warunki zmiany oprogramowania. Zmieniając oprogramowanie użytkownicy systemów Comarch ERP mogą otrzymać premie migracyjne w wysokości nawet 40%.

1) przejście z Comarch ERP Klasyka na Comarch ERP Optima

Migracje z Comarch ERP Klasyka do Comarch ERP Optima

Dla firm korzystających z Comarch ERP Klasyka producent oferuje rabat 30% lub 40%, w zależności, czy dotychczasowe oprogramowanie Klasyka jest na gwarancji, czy po gwarancji. Kwota rabatu nie może przekroczyć wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Klasyka. Rabat dotyczy tylko pierwszego zakupu programu Comarch ERP Optima.

Dla firm korzystających z Comarch ERP Klasyka

Rabat 40% na Comarch ERP Optima

Rabat 30% na Comarch ERP Optima

dla użytkowników posiadających program na gwarancji

dla użytkowników posiadających program po gwarancji

2) przejście z Comarch ERP Klasyka na Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum

Migracje z Comarch ERP Klasyka do Comarch ERP XL

Migracje z Comarch ERP Klasyka do Comarch ERP Altum

Dla firm korzystających z Comarch ERP Klasyka

Rabat do 30% na Comarch ERP XL

Rabat do 30% na Comarch ERP ALTUM

3) przejście z Comarch ERP Optima na Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum

Migracje z Comarch ERP Optima do Comarch ERP XL

Migracje z Comarch ERP Optima do Comarch ERP Altum

Dla firm korzystających z Comarch ERP Optima

Rabat do 30% na Comarch ERP XL

Rabat do 30% na Comarch ERP ALTUM

Promocja ‘rabat migracyjny’ nie może przewyższać wartości posiadanego oprogramowania Comarch ERP Klasyka lub Comarch ERP Optima i nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami Comarch S.A. lub ofertami specjalnymi Comarch S.A.

Szanowni Państwo, w każdym przypadku, istotne są konkretne, często mają miejsce sytuacje nietypowe, dlatego dla wykluczenia wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami.

W celu dokonania migracji wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń pod numer 12 636 42 43.

Migracje między systemami ERP

Jaki obecnie posiadasz system?: *

Wybierz na jaki system chcesz dokonać migracji?: *

Czy chcesz wziąć udział w szkoleniach z zakresu obsługi wybranego systemu?: *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zdrowa 24. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12 + 14 =