Wyprzedź hakerów i zabezpieczne dane swojej firmy

Zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar organizowany przez firmę Comarch pt. „Wyprzedź hakerów. Zabezpiecz dane firmy!”, który odbędzie się w dniu 31 marca 2022 od godziny 11:00. 

 

Gwałtowny wzrost ataków hakerskich w polskich firmach

Aż 70% polskich firm zgłasza incydenty naruszające bezpieczeństwo danych! Znane są przykłady dużych firm, które straciły dostęp do swoich baz danych. Niestety celem podobnych ataków padają również średni i małe firmy. Z tego około 70% ataków kończy się zapłatą okupu. Wszystkie raporty wskazują na gwałtowny wzrost cyberprzestępczości i kosztów, jakie ponoszą zaatakowane przedsiębiorstwa. Są jednak sposoby, by uodpornić firmę na ataki hakerskie.

 

Jak ochronić firmę przed utratą plików i baz danych? 

Podczas wydarzenia online poznają Państwo najważniejsze trendy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ponadto dowiedzą się Państwo o sposobach hakerów i przykładach firm, które padły ofiarą ataków. Firma Comarch zaprezentuje, jak zabezpieczać firmę przed utratą plików oraz baz danych poprzez wykorzystanie narzędzia Comarch IBARD.

Po webinarze otrzymają Państwo certyfikat poświadczający udział w szkoleniu od firmy Comarch.

Zadbaj o bezpieczeństwo danych firmowych i skorzystaj z promocji

Rozwiązanie Comarch IBARD pozwala między innymi na bezpieczne przechowywanie danych w najbezpieczniejszej w Polsce chmurze Comarch, wykonywanie backupu online oraz synchronizowanie danych.

Wszyscy klienci Comarch ERP przy zakupie 12-miesięcznego pakietu Comarch IBARD Backup 10 lub 100 dostają 6 miesięcy GRATIS!

Promocja trwa tylko do 31 marca 2022 roku. 

Comarch IBARD - 6 miesięcy gratis przy zakupie rocznego pakietu Backup 10 i Backup 100

 

Jak skonfigurować Comarch IBARD?

Jeśli potrzebujesz pomocy z konfiguracją usługi Comarch IBARD wypełnij poniższy formularz.

Dla pierwszych trzech osób, które wypełnią formularz oferujemy bezpłatną usługę konfiguracji Comarch IBARD. 

Wybierz: *

* Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej):

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

15 + 9 =