Ruszają zapisy na spotkanie Cafe Optima pt. ,,Nowoczesne Kadry i Płace. Przegląd nowości – e-Pracownik i Comarch ERP Optima KIP”

Serdecznie zapraszamy 19 czerwca 2018 na kolejne już spotkanie z cyklu „Cafe Optima” organizowane przez CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. Zapraszamy na prezentację obejmującą omówienie wybranych nowości w module Comarch ERP Optima Kadry i Płace oraz aplikacji e-Pracownik.

Na spotkaniu przedstawimy:

  • wybrane nowości w module Comarch ERP Optima KIP i aplikacji e-Pracownik,
  • dostosowanie do wymagań RODO,
  • wybrane funkcje aplikacji e-Pracownik, które mogą usprawnić pracę,
  • specjalne uprawnienia dla pracodawcy lub kierownika umożliwiające zarządzanie czasem pracy.

„Cafe Optima” – Nowoczesne kadry i płace. Przegląd nowości – e-Pracownik i Comarch ERP Optima KIP

Termin: (wtorek) 19 czerwca 2018 r.

w godzinach: 10.00-11.00

Miejsce: siedziba CDN Partner w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Zdrowa 24, Kraków

Informacje i zgłoszenia:

Udział dla klientów CDN-Partner – bezpłatny

Prosimy o zapisanie się na spotkanie poprzez poniższy formularz rejestracyjny. Dodatkowe informacje możesz uzyskać dzwoniąc pod nr 12 636 42 43 wew. 721

Ilość miejsc ograniczona!

Ze względów organizacyjnych w spotkaniu może wziąć udział 1 osoba z danej firmy.

 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Potwierdź wybór spotkania:

Potwierdź wybór daty spotkania:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zdrowa 24. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9 + 8 =

PROMOCJE  ORAZ NIESPODZIANKI

Dla pierwszych 2 osób, które zapiszą się na Cafe Optima i tego dnia przyjdą do naszej siedziby, przewidziane są niespodzianki, a dla wszystkich uczestników spotkania – specjalne promocje.

Szczegóły na spotkaniu. Zapraszamy!