Rabat 20% na Simply Sign dla Geodetów i członków Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Z radością informujemy o rabacie 20% na SimplySign. Specjalna promocja cenowa kierowana jest dla Geodetów (Simply Sign na 2 lub 3 lata) oraz dla członków Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (Simply Sign na 1, 2 lub 3 lata). 

Podpis elektroniczny w aplikacji mobilnej SimplySign to nowoczesny podpis kwalifikowany. Jedna aplikacja i wiele możliwości. Działa bez fizycznej karty i czytnika, na urządzeniach mobilnych z Android lub iOS, a także na komputerze lub Mac OS X. 

 

Zalety rozwiązania Simply Sign

Zalety rozwiązania Simply Sign

 

Simply Sign dla Geodetów i Architektów

Skorzystaj z Simply Sign na każdym etapie budowy (projekt budowlany, realizacja i budowa, zarządzanie inwestycją, renowacje, rozbiórki). 

Jeden podpis. Wiele zastosowań. SimplySign

 

Jak działa Simply Sign? 

Wystarczą 3 kliknięcia, żeby podpisać elektronicznie np. plany projektowe lub operaty.

Trzy kliknięcia do podpisania planów projektowych z Simply Sign

 

Ile kosztuje Simply Sign?

Poniższe kwoty to ceny netto, bez rabatu. 

  • Podpis elektroniczny w aplikacji mobilnej SimplySign na 1 rok – 299 zł netto
  • Podpis elektroniczny w aplikacji mobilnej SimplySign na 2 lata – 389 zł netto
  • Podpis elektroniczny w aplikacji mobilnej SimplySign na 3 lata – 479 zł netto

Aktywacja certyfikatu wymaga potwierdzenia tożsamości. Jest to usługa świadczona odpłatnie w siedzibie CDN-Partner w Krakowie przy ul. Zdrowej 24. 

 

Jak skorzystać z promocji?

Zamówienie również możesz złożyć e-mailowo pod adresem info@cdnpartner.pl (z tytułem wiadomości,,Rabat 20% Simply Sign dla Geodetów/Architektów”) lub telefonicznie pod numerem 12 636 42 43. Skontaktuj się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy z wyborem rozwiązania dla firmy.

Zamówienie możesz również złożyć poprzez poniższy formularz.

 

Zamówienie Simply Sign z rabatem 20% dla Geodetów/Architektów

Wybierz: *

* Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej):

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zdrowa 24. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8 + 7 =