Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP XL > Zarządzanie finansami i księgowością

 

Zarządzanie finansami i księgowością

Przestrzeń finansowo-księgowa to o wiele więcej niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Dzięki Comarch ERP XL otrzymujesz narzędzie pozwalające na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

 • zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu Comarch ERP XL do zmieniających się regulacji,
 • elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzony ręcznie albo przy pomocy kreatora,
 • ergonomia codziennej pracy – szybkie wyszukiwanie kont według różnych kryteriów,
 • obsługa pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze określonego rodzaju,
 • wstępne ujęcie zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, gdzie zapisy podlegają weryfikacji oraz mogą być modyfikowane,
 • prosty dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
 • automatyzacja księgowań – „inteligentne” schematy księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów oraz automatycznie dokonujące dekretacji,
 • mechanizm  księgowań okresowych – odciążenie od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych i nie tylko,
 • nadzór poprawności dekretacji – w przypadku, gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzymuje odpowiednią informację,
 • automatyczne sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych, a także zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych.
 • wykaz kosztów na podstawie o konta zespołu 4, 5 albo wykorzystując zarówno „czwórki”, jak i „piątki”,
 • prosta analiza kosztów w wielu ujęciach oraz perspektywach przy pomocy definiowalnych wymiarów analitycznych (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja),
 • kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.
 • elastyczność w zakresie definiowania oraz odliczania stawek VAT,
 • rejestr pozwalający na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT;
 • ewidencja VAT tworzona automatycznie na podstawie dokumentów handlowych wprowadzonych w systemie,
 • opcja wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT,
 • obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.
 • obsługa wielu kas oraz rejestrów bankowych, w polskich złotych, a także innych walutach,
 • opcja skorzystania z dowolnej ilości form płatności oraz przypisania dla każdej  z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego,
 • rejestr obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych z ewidencją prowizji za obsługę kart i terminali,
 • współpraca z bankowością elektroniczną – opcja wymiany danych z listy płatności oraz zapisów z rejestru bankowego praktycznie z dowolnym bankiem,
 • prosta identyfikacja kontrahenta, w trakcie importu zapisów bankowych.
 • efektywne raportowanie należności oraz zobowiązań (konkretnego kontrahenta oraz wszystkich podmiotów współpracujących z firmą),
 • sprawne kojarzenie płatności oraz dokumentów – informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) albo jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty),
 • opcja częściowego rozliczenia należności, czy też zobowiązań,
 • elastyczne wystawianie kompensat –  wykaz saldowania wzajemnych należności oraz zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu albo w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne),
 • wsparcie zapewnienia płynność finansową, dzięki sprawnemu generowaniu upomnień oraz not odsetkowych (pojedynczych i zbiorczych).
 • automatyczne pobieranie kursów NBP,
 • naliczanie różnic kursowych (po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być księgowane automatycznie),
 • mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) –  nadzór prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych.

Uwzględnienie specyfik produktów finansowych:

 • obsługa leasingu, a w tym leasingu walutowego,
 • obsługa lokat różnych typów (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych).

 

Środki trwałe

Ewidencja składników majątku trwałego:

 • rejestr majątku trwałego na podstawie ksiąg inwentarzowych zorganizowanych w wielopoziomową strukturę drzewa,
 • sprawna ewidencja wyposażenia,
 • czytelny wykaz składników majątku trwałego wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
 • opcja określenia szeregu parametrów na kartotece środka trwałego, m.in.: osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji, miejsce, gdzie znajduje się środek,
 • ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną na podstawie stosownych dokumentów, np.: przyjęcie składnika majątku trwałego, zwiększenie lub zmniejszenie wartości, likwidacja składnika majątku trwałego, amortyzacja, zmiana osoby odpowiedzialnej,
 • rejestracja umów leasingowych (w walucie polskiej i w walutach zagranicznych),
 • aktualny nadzór harmonogramu spłat rat leasingowych.

Amortyzacja składników majątku trwałego:

 • opcja automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych w okresach wybranych przez użytkownika,
 • uzależnienie wielkości wygenerowanych odpisów od wskazanej w księdze inwentarzowej metody i stawki,
 • opcja dwutorowej amortyzacji środków trwałych:ujęcie bilansowe (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF)
 • ujęcie podatkowe,
 • możliwość zatrzymania naliczania amortyzacji środków trwałych serwisowanych do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania,
 • wygodne stworzenie planu amortyzacji i zestawienie odpisów planowanych oraz rzeczywistych.

Dynamiczne raportowanie:

 • proste uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, możliwość określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.