Nowa wersja systemu dla firm Comarch ERP Optima 2022.0.1 – już jest dostępna!

Nowa wersja systemu dla firm Comarch ERP Optima 2022.0.1 – już jest dostępna!

Firma Comarch udostępniła nową wersję najczęściej wybieranego systemu do zarządzania firmami oraz biurami rachunkowymi. Z oprogramowania Comarch ERP Optima korzysta ponad 70 tysięcy firm. Comarch ERP Optima w wersji 2022.0.1 to około 70 nowości i ulepszeń, a w tym m. in. nowa deklaracja VIU-DO, funkcje związane z automatycznym księgowaniem, dodawanie faktur zakupu ze skanów i zdjęć, udostępnienie raportu GUS Z-03, a także obsługa ograniczenia zaliczki podatku dla składników finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Poniżej wybrane udoskonalenia w Comarch ERP Optima 2022.0.1 związane ze zmianami w przepisach:

 • Dodano opcję naliczenia deklaracji kwartalnej VIU-DO wraz z wysyłką do systemu e‑Deklaracje.
 • Umożliwiono naliczenie zawiadomienia VAT-ZD o typie Sprzedaż dla podmiotów niebędących podatnikami VAT czynnymi, a także dla osób fizycznych.
 • Dodano możliwość uzupełniania kodu kraju pochodzenia na deklaracji Intrastat o typie wywóz.
 • Dostosowano wysyłkę deklaracji cukrowej CUK-1 do aktualnie obowiązującej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.
 • Dodano raport GUS Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

 

Poniżej wybrane nowości Comarch ERP Optima 2022.0.1:

 • Umożliwiono automatyczne rozpoznawanie i wprowadzanie dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR na liście Faktur Zakupu.
 • Wprowadzono funkcjonalność automatycznego przenoszenia Faktur Zakupu oraz Dokumentów Wewnętrznych Zakupu do Rejestru VAT.
 • Umożliwiono wystawianie korekty zbiorczej/rabat do Faktur Zakupu.
 • Usprawniono konfigurację kas fiskalnych w programie Comarch ERP Optima.
 • Umożliwiono przeniesienie załączników bezpośrednio do Obiegu dokumentów lub do Rejestrów VAT za pomocą funkcji OCR z poziomu otwartego formularza wiadomości e-mail.
 • Dodano słownik miejscowości w Polsce, ułatwiając uzupełnianie formularzy pracowników/wspólników oraz kreatora parametrów firmy w przypadku, kiedy dane nie są pobierane z bazy GUS.
 • Umożliwiono autonumerację kodów kontrahentów w przypadku, kiedy kontrahenci dodawani są automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR lub importowanych z plików JPK_VAT / JPK_V7.
 • Dodano opcję automatycznego księgowania dokumentów do Księgi Podatkowej oraz Ewidencji Ryczałtowej.
 • Dodano możliwość księgowania listy płac według opisu analitycznego z podziałem na poszczególne składki płacone przez pracownika oraz pracodawcę.
 • Umożliwiono naliczanie dodatkowego limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników z niepełnosprawnością i wykazywanie go na świadectwie pracy.
 • Wprowadzono obsługę dodatków wypłacanych z ZFŚS.
 • Dodano możliwość określenia czynników szkodliwych dla danego stanowiska pracy.
 • Wprowadzono możliwość konwertowania określonej ilości baz równolegle z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.
 • Dodano opcję seryjnego obliczania deklaracji ZUS DRA z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.

 

Wprowadzono funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0

W module Comarch ERP Optima Analizy BI (Business Intelligence) dodano raporty ułatwiające analizę całego cyklu operacji związanych z towarami w firmie od momentu wystawienia zamówienia dostawcy poprzez fakturę zakupu, operacje magazynowe aż do sprzedaży oraz jej rozliczenia. Ponadto dodano raporty uwzględniające zmiany w przepisach np. podatek cukrowy. W Płatnościach uwzględniono wpływ magazynu walut. Nowe miary i wymiary pojawiły się również w obszarach Magazynów, Serwisu i Środków Trwałych.

 

Jak praktycznie wykorzystać potencjał nowych możliwości Comarch ERP Optima 2022.0.1?

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. 

Wybierz: *

Chcę: *

* Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej):

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zdrowa 24. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10 + 9 =