Pierwszy na świecie

inteligentny system

samodzielnie sterujący pracą

na halach produkcyjnych

 

 

Wyobraź sobie „Super Majstra”, który w 5 sekund przydziela

pracę na hali produkcyjnej biorąc pod uwagę:

1. Umiejętności pracownika. 2. Aktualną dostępność maszyn i surowców. 3. Stan zaawansowania wszystkich zleceń produkcyjnych. 4. Oczekiwane terminy zakończenia prac. 5. Dostawę na czas produkowanego towaru.

 

A do tego automatycznie i bezbłędnie reaguje na każde zdarzenie w obszarze produkcji, w kilka sekund aktualizując plan.

Myślisz, że to niemożliwe?

Tak właśnie działa IPOsystem.

Każdy pracownik, po zgłoszeniu się do systemu, otrzymuje polecenie realizacji wybranej operacji technologicznej, która jest optymalna w momencie wydania decyzji.

IPOsystem

Jak sztuczna inteligencja zarządza produkcją?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/a2PJQAwEWbw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Wybrane korzyści oraz zalety:

Wzrost zysków w przedsiębiorstwie i bezpośrednie korzyści finansowe

 

Wzrost zysków w przedsiębiorstwie
i bezpośrednie korzyści finansowe

Znaczące obniżenie kosztów produkcji

 

Znaczące obniżenie kosztów produkcji

Oszczędność czasu i efektywne wykorzystanie zasobów

 

Oszczędność czasu i efektywne wykorzystanie zasobów

Wzrost wydajności produkcji poprzez poprawę organizacji i ograniczenie przestojów

 

Wzrost wydajności produkcji poprzez poprawę organizacji i ograniczenie przestojów

Wzrost wydajności pracowników nawet o 30%

 

Wzrost wydajności pracowników nawet o 30%

Uproszczenie pracy i zmniejszenie zakresu obowiązków osób zarządzających obszarem produkcji

 

Uproszczenie pracy i zmniejszenie zakresu obowiązków osób zarządzających obszarem produkcji

Dla kogo?

Dla kogo

 System sprawdza się w zarządzaniu produkcją:

— jednostkową,
— małoseryjną,
— seryjną,
— masową.

Zakres współpracy z systemem ERP:

 

IPOsystem nie zastępuje systemów klasy ERP (MRP), lecz z nimi współpracuje.

 

Nagrody dla IPOsystem:

 

Godło

Godło jest przyznawane produktom oraz usługom, które wyróżniają się na rynku, dzięki walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, a także mogą być wzorem dla innych.

Pierwsza nagroda w plebiscycie „Wybór Konsumentów”

 Nagroda „Złoty Medal – Wybór Konsumentów” jest wyjątkowo prestiżowa. Świadczy o najwyższej ocenie wystawionej przez ekspertów, przedstawicieli branży oraz konsumentów.

Główna nagroda w konkursie Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2014.

Główna nagroda w konkursie Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2014. Nagroda ta to wyróżnienie najlepszych innowacyjnych rozwiązań w logistyce, transporcie i produkcji.

Sprawdź referencje dla IPOsystem:

Umów się na bezpłatną prezentację IPOsystem

Albo wypełnij formularz i dowiedz się więcej o IPOsystem:

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zdrowa 24. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

1 + 13 =