Comarch PPK w wersji 2019.5.1

Już jest dostępna nowa wersja aplikacji do łatwej obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nowości w Comarch PPK 2019.5.1, które zasługują na szczególną uwagę to między innymi:

  • Dla osób powyżej 55 roku życia i niepodlegającym obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym wprowadzono status o nazwie ,,Niepodlegający” (w wersji współpracującej z Comarch ERP HR).
  • Na liście pracowników dodano filtr ,,Uczestnicy bez numery identyfikacyjnego”.
  • Dodano parametr dotyczący opcjonalnego załączania numeru dokumentu tożsamości uczestnika PPK dla osób posiadających numer PESEL. 

Warto również przypomnieć, że aplikacja Comarch PPK pozwala na pełną onlinową wymianę z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A można między innymi: zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, przesłać informacje związane z uczestnictwem, rezygnacją pracowników z udziału w PPK, składkami na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz transakcjami wypłaty i zwrotu środków z PPK. 

W nowej wersji pojawiły się również zmiany. W przypadku wymiany plikowej dla pracownika posiadającego obywatelstwo polskie wymagany jest numer PESEL. Natomiast jeśli pracownik posiada obywatelstwo inne niż polskie to wymagane są do podania: numer PESEL lub data urodzenia, rodzaj dokumentu tożsamości i numer dokumentu tożsamości. Wprowadzono także zmiany ergonomiczne ułatwiające korzystanie za aplikacji. 

Aplikacja pozwala również na zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Ponadto w kolejnych wersjach planowany jest dalszy rozwój integracji z instytucjami finansowymi.