Comarch ERP XL w wersji 2021.1 – około 250 nowych funkcjonalności

Comarch ERP XL w wersji 2021.1 - około 250 nowych funkcjonalności

System dla średnich i dużych firm Comarch ERP XL został udostępniony przez firmę Comarch w nowej wersji 2021.1. W najnowszej wersji znajduje się około 250 funkcjonalności w różnych obszarach biznesowych. Oprogramowanie Comarch ERP XL jest najczęściej wybierane przez firmy zajmujące się produkcją, handlem, serwisem lub z branży usługowej. System posiada rozwinięty obszar Business Intelligence oraz e-commerce. Poniżej informację dot. najciekawszych nowości. 

 

Obsługa bonów towarowych w Comarch ERP XL 2021.1

W Comarch ERP XL w wersji 2021.1 wprowadzono obsługę bonów towarowych poprzez rejestrację wydań do klientów, a także możliwość ich realizacji z poziomu modułu Sprzedaż oraz końcówki POS. W samym POS umożliwiono obsługę nowych procesów związanych z zatowarowaniem oddziałów.

 

Usprawnienia w zakresie logistyki

Rozbudowano moduł Umowy. Obecnie na dokumencie umowy można ręcznie lub automatycznie przygotować harmonogram płatności, a następnie fakturować poszczególne kwoty rat. Dodano liczne usprawnienia w zakresie logistyki między innymi:

  • nowe składniki dotyczące optymalizacji ilości zamawianych w BST,
  • generowanie dokumentów magazynowych z Paczek i Wysyłek,
  • opcja wystawienia wielu faktur importowych do PZI.  

 

Zmiany ergonomiczne w Comarch ERP XL 2021.1

W produkcji oraz MES zastosowano liczne zmiany ergonomiczne, a w tym nowe sposoby generowania oraz wiązania RW do zleceń produkcyjnych. Dzięki temu znacząco wzrasta elastyczność obsługi różnych rzeczywistych scenariuszy dotyczących rozliczania materiałów.

Obszar finansowo – księgowy dostosowano w kontekście działania Slim VAT 2.0. Ponadto wprowadzono wiele zmian ergonomicznych przy rozliczaniu przelewów np. identyfikację kontrahenta na podstawie białej listy.

 

 

Współpraca Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep

Możliwe jest naliczanie rabatów zdefiniowanych dla różnych grup kontrahentów. Dzięki temu rabaty zdefiniowane dla grup kontrahenta, w systemie Comarch e-Sklep będą naliczać się identycznie, jak w systemie Comarch ERP XL.

Umożliwiono przesyłanie do Comarch e-Sklep opiekunów klienta oraz menadżerów produktu. W Comarch ERP XL opiekunami i menadżerami są pracownicy, a na tej podstawie będą wysyłani opiekunowie do Comarch e-Sklep. W celu poprawnego przesyłania opiekuna (pracownika) do e-sklepu na karcie pracownika w XL dodano parametr Wysyłaj do e-Sklep.

Na podstawie listy pracowników, dla których zaznaczono powyższy parametr tworzona jest lista opiekunów wysyłanych do Comarch e-Sklep. Dane opiekunów takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, pobierane są z karty pracownika. Wysyłane są również zdjęcia opiekunów na podstawie załącznika typu obraz. Jeśli do karty pracownika podpięto więcej niż jedno zdjęcie, wówczas wysyłane jest pierwsze z nich.

 

Automatyzacja procesu wysyłek z Comarch Shipping

W ofercie dostępna jest aplikacja Comarch Shipping pozwalająca automatyzować proces wysyłek poprzez wbudowaną integrację z kurierami, a także wykorzystaniem danych wprowadzonych do systemu Comarch ERP XL. 

 

Usprawnienie wydań, przyjęć, inwentaryzacji z Comarch Magazynier

W celu usprawnienia procesu wydań, przyjęć czy inwentaryzacji poprzez wykorzystanie przenośnych kolektorów/ terminali polecamy skorzystanie z aplikacji Comarch Magazynier. Rozwiązanie mobilne dla magazynierów jest niezależne od Comarch WMS.

 

Jak praktycznie wykorzystać potencjał nowych możliwości Comarch ERP XL 2021.1?

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. 

Wybierz: *

Chcę: *

* Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej):

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zdrowa 24. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11 + 14 =