Cafe Optima – Przegląd nowości pod kątem RODO. Wykorzystanie funkcjonalności modułów Obieg dokumentów i CRM

Serdecznie zapraszamy 26 czerwca 2018 na kolejne spotkanie z cyklu „Cafe Optima” organizowane przez CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. Po tematyce związanej z częścią kadrowo-płacową, czas na kolejne obszary.

Najbliższe spotkanie przeznaczone jest dla tych z Państwa, którzy korzystają z programu Comarch ERP Optima, ale w instalacji nie posiadają modułu Optima Obiegu Dokumentów i CRM.

W czasie prezentacji zwrócimy uwagę na te funkcjonalności, które mogą usprawnić rejestrowanie dokumentów i utworzenie elektronicznych ścieżek obiegu w firmie. Z uwagi na wejście przepisów RODO i zainteresowanie tematem – w czasie prezentacji przedstawimy przykładowy obieg Umowy powierzenia danych.

W czasie spotkania omówimy:

  • przegląd funkcjonalności  modułów Comarch ERP Optima Obiegu Dokumentów oraz CRM/ CRM Plus,
  • nowości ostatnich wersji Comarch ERP Optima związane z RODO,
  • prezentacja obiegu dokumentów na podstawie przykładowej Umowy Powierzenia Danych,
  • wykorzystanie modułu CRM do informowania klientów o RODO.

Cafe Optima – Przegląd nowości pod kątem RODO. Wykorzystanie funkcjonalności modułów Obieg dokumentów i CRM

Termin: (wtorek) 26 czerwca 2018 r.

w godzinach: 10.00-11.00

Miejsce: siedziba CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o.

ul. Zdrowa 24, Kraków

Informacje i zgłoszenia:

Udział dla klientów CDN-Partner – bezpłatny

Prosimy o zapisanie się na spotkanie poprzez poniższy formularz rejestracyjny. Dodatkowe informacje możesz uzyskać dzwoniąc pod nr 12 636 42 43 wew. 721

Ilość miejsc ograniczona!

Ze względów organizacyjnych w spotkaniu może wziąć udział 1 osoba z danej firmy.

PROMOCJE  

Dla uczestników spotkania przewidujemy specjalne promocje.

Szczegóły na spotkaniu.

Zapraszamy!

 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Potwierdź wybór spotkania:

Potwierdź wybór daty spotkania:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zdrowa 24. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

15 + 9 =